SNOMED CT pranašumai ir nauda tiekėjams

 

2020-12-15

SNOMED International tikslas – kurti, prižiūrėti, skatinti ir padėti įgyvendinti bei tinkamai naudoti jos terminologijos produktus sveikatos sistemose, paslaugose ir produktuose visame pasaulyje bei imtis reikiamų veiksmų, susijusių su asociacijos tikslo įgyvendinimu. Viena pagrindinių krypčių plečiant SNOMED CT panaudojimo galimybes – komunikacija. Kalbos, kurią supranta bet kokios interesų grupės – naudingumas. Pagrindinė nauda tiekėjams yra susijusi su SNOMED CT įgyvendinimu.

Paveikslėlyje pavaizduoti pranašumai ligoninėms ir klinikoms, įsigyjančioms SNOMED CT pagrindu veikiančias sistemas; taip pat galima parduoti SNOMED CT pagrindu veikiančias sistemas kitiems paveiksle nurodytiems subjektams, kaip antai vyriausybėms, klinikinių tyrimų įstaigoms ir sveikatos priežiūros rėmėjams ir paslaugų teikėjams, kurie taip pat gali gauti panašios naudos.

Bendrieji SNOMED CT pranašumai

SNOMED CT padeda nuosekliai perteikti išsamų kokybišką klinikinį turinį sveikatos įrašuose. SNOMED CT naudingumas grindžiamas klinikiniu pagrįstumu ir struktūra, kuria skatinama raida ir augimas siekiant įvykdyti naujus reikalavimus, pavyzdžiui, duomenų analitikos srityje.

Naudojant elektroninius sveikatos įrašus (toliau – ESĮ) pagerinama komunikacija ir surenkama daugiau svarbios informacijos. Jeigu klinikinė informacija saugoma taip, kad būtų galima ją rasti pagal reikšmę, jos nauda gerokai padidėja.

Klinikiniai sveikatos įrašai, kuriuose naudojama SNOMED CT, padeda visuomenės sveikatos srityje veikiantiems politikos formuotojams, nes:

 • padeda anksti nustatyti kylančias sveikatos problemas, stebėti visuomenės sveikatą ir reaguoti į kintančią klinikinę praktiką;
 • sudaro galimybę tiksliai rasti svarbią tikslinę informaciją sumažinant brangiai kainuojantį dubliavimąsi ir klaidas;
 • sudaro galimybę pateikti svarbius duomenis siekiant paremti klinikinius tyrimus ir pateikti įrodymus siekiant ateityje pagerinti gydymą;
 • padeda geriau atlikti priežiūros paslaugų auditą, nes numatoma galimybė išsamiai analizuoti klinikinius įrašus (pvz., tirti išskirtis ir išimtis);
 • padeda užtikrinti:
  – geresnę pacientų priežiūros kokybę;
  – mažesnes išlaidas, susijusias su netinkamais ir besidubliuojančiais tyrimais bei gydymu;
  – rečiau pasitaikančius neigiamus su sveikatos priežiūra susijusius įvykius ir mažesnį jų poveikį;
  – didesnį išlaidų efektyvumą ir visuomenei teikiamų priežiūros paslaugų kokybę.

Dėl šių bendrųjų pranašumų SNOMED CT vis dažniau įtraukiama į SNOMED International valstybių narių ir kitų šalių vykdomus klinikinių sistemų pirkimus. Pranašumai visuomenei naudojant SNOMED CT taip pat gali paskatinti už sveikatos priežiūros paslaugų valdymą, finansavimą ir kontrolę atsakingas įstaigas įtraukti šią nomenklatūrą į savo strateginius planus. Tad SNOMED CT naudojimas vis dažniau rekomenduojamas, skatinamas arba įvardijamas kaip privalomas, kad SNOMED International nariai gautų naudos iš savo investicijų į SNOMED CT ir jos nuosavybės.

Strateginė nauda tiekėjams

·  Konkurencingumo ir svarbos rinkoje išsaugojimas. SNOMED CT vis dažniau įvardijama kaip reikalavimas rengiant ESĮ sistemos viešuosius pirkimus. Net jeigu tai nėra aiškiai paminėta, SNOMED CT gali būti naudinga vykdant viešųjų pirkimų reikalavimus.
·  Pardavimas tarptautinėse rinkose. Produktus, skirtus naudoti su SNOMED CT, galima įdiegti daugelyje įvairių šalių. SNOMED CT galima nemokamai naudoti SNOMED International  narių teritorijose: bent 41 šalyje; narių skaičius ir toliau didėja. Valstybės narės palankiai vertina sistemas, kuriose veiksmingai naudojama SNOMED CT.
· Gydytojų lūkesčių patenkinimas. Naudodami SNOMED CT užsiėmę gydytojai gali rinkti duomenis paprastai ir saugiai bei pakartotinai juos naudoti. SNOMED CT galima daryti užrašus klinikinių įrašų pildymui tinkamu išsamumo lygiu: išsamiau nei paprastai dėstoma tokiuose klasifikatoriuose kaip ICD.
·  Pagalbiniai standartai. Standartizacija padeda užtikrinti veiksmingą komunikaciją ir pakartotinį ESĮ duomenų naudojimą. SNOMED CT yra pritaikytinas nacionalinių ir vietinių standartų pagrindas. SNOMED International bendradarbiaudama su kitomis standartų įstaigomis įvykdo sąveikumo reikalavimus.
·   Esamų klientų išlaikymas. SNOMED CT galima diegti laipsniškai siekiant kuo mažiau trukdyti esamų klientų darbą. Dėl SNOMED CT parengties išvengiama klientų netekimo, kai priimami SNOMED CT reikalavimai.

Praktinė nauda tiekėjams

·   Vienodi terminai. SNOMED CT apima didelį sveikatos įrašuose pateikiamos klinikinės informacijos kiekį, kurį galima panaudoti daugumos specialybių poreikiams patenkinti.
·     Priėmimo paprastumas. Tiekėjai gali nuspręsti įgyvendinti SNOMED CT kaip savarankišką nomenklatūrą arba integruoti ją su daugelio terminologijos paslaugų specialistų pasiūlymais.
·   Patobulintos vartotojo sąsajos. SNOMED CT siūlo naršymo hierarchijas ir veiksmingus paieškos ribojimo metodus. SNOMED CT taip pat galima atlikti sąvokos sinonimo paiešką, taip padidinant tikimybę rasti reikiamą sąvoką.
·  Patobulinta analitika.  Analizę galima toliau tobulinti naudojant priemones, kuriose išvados daromos pagal aprašymo logiką, t. y. apskaičiavimas vyksta naudojant apibrėžiamuosius sąvokų sąryšius.
·   Klinikinių duomenų naudojimas įvykdant išorės ataskaitų teikimo reikalavimus.  Pasitelkiant SNOMED CT susiejimo schemas klinikinius duomenis galima naudoti pakartotinai siekiant pateikti statistinius ir valdymo duomenis naudojant kitas kodavimo sistemas ir klasifikatorius.
·    Trečiųjų šalių produktų integravimas. Pasitelkiant SNOMED CT įvairiose sistemose galima naudoti bendras paslaugas, kurias įdiegus ESĮ sistema papildoma naujomis priemonėmis. Pavyzdžiui: integravimas su gairių ir pagalbos priimant sprendimus paslaugomis naudojant SNOMED CT užkoduotas žinias.
·  Prisitaikymas siekiant įgyvendinti reikalavimus. SNOMED CT galima konfigūruoti siekiant įvykdyti įvairius reikalavimus dėl: daugiakalbės aplinkos.

Daugiau informacijos apie SNOMED CT naudą tiekėjams: https://www.snomed.lt/metodika/

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS