Visuomenės veikėjui, gydytojui Jonui Staugaičiui – 150

 

2018-05-15

 

Jonas Staugaitis gimė 1868 m. gegužės 20 d. Omentiškių (Štratai) kaime, Vilkaviškio rajone. 1879–1887 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1887–1893 m. studijavo Varšuvos universiteto medicinos fakultete. Dalyvavo lietuvių studentų draugijos „Lietuva“ veikloje, varpininkų vasaros suvažiavimuose. Bendradarbiavo „Varpo“, „Ūkininko“, „Lietuvos ūkininko“ ir kitose laikraščiuose, juose publikavo apie 20 straipsnių, daugiausia agronomijos klausimais. Baigęs studijas pasiliko pusei metų lavintis Varšuvos kūdikio Jėzaus ligoninėje, Vidaus ligų skyriuje.
1894 m. pavasarį buvo pakviestas susirgusio Vinco Kudirkos ir grįžo į Lietuvą, į Šakius jo pavaduoti. Dar pusmetį dirbo kartu, kol V. Kudirka išvyko gydytis į Krymą.  J. Staugaitis  apie 25 metus, su pertraukomis, Šakiuose vertėsi gydytojo praktika. Rusijos – Japonijos karo metais buvo mobilizuotas ir pasiųstas į Tolimųjų Rytų Sibirą, į Chabarovsko karo lauko ligoninę. Suėmus keliolika švietimo draugijos „Šviesa“ aktyvistų J. Staugaitis beveik 5 mėnesiams pateko į Kalvarijos kalėjimą. 1914–1918 m. jam, kaip gydytojui, teko dalyvauti Pirmajame pasauliniame kare. Grįžęs į Lietuvą dirbo Šakių apskrities gydytoju, ligoninės vedėju.
Nemažai laiko skyrė ir visuomeniniams reikalams. Bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“ ir „Lietuvos ūkininke“. Buvo išrinktas Šakių miesto komiteto pirmininku, apskrities komiteto vicepirmininku, o vėliau pirmininku. Šakiuose įvykus ginkluotam susirėmimui J. Staugaitis buvo paimtas įkaitu.
Sveikatos departamento direktoriaus dr. Juozo Bagdono pakviestas 1919 m. persikėlė į Kauną. Rugpjūčio mėn. buvo paskirtas Sveikatos departamento Medicinos skyriaus vedėju ir Kauno miesto ligoninės vyresniuoju gydytoju. 1920–1926 m. – ligoninės direktorius. Norėdamas arčiau susipažinti su apskričių savivaldybių ligoninėmis ir jų trūkumais, dr. J. Staugaitis planavo aplankyti visas ligonines. Per 10 mėnesių aplankė Kaišiadorių, Kėdainių, Panevėžio, Ukmergės ir Utenos apskričių savivaldybių ir Kauno, Panevėžio, Ukmergės miestų žydų ligonines. Susikūrus ligonių kasoms gynė gydytojų interesus.
 Aktyviai dalyvavo daugybėje organizacijų. Buvo Lietuvos gydytojų savišalpos kasos nariu, Raudonojo Kryžiaus draugijos valdybos vicepirmininku, „Kovos su tuberkulioze“ ir „Pieno lašo“ draugijų nariu. Išrinktas Aukštųjų mokslų draugijos pirmininku, Kauno gydytojų sąjungos vicepirmininku, bendrovės „Varpas“ pirmininku, Lietuvos valstiečių sąjungos Centro komiteto vicepirmininku. Nuo 1921 m. iki 1940 m., su trumpa pertrauka, – Kauno medicinos draugijos pirmininkas. Buvo Lietuvos gydytojų suvažiavimų vykdomojo komiteto pirmininku, taip pat Lietuvos gydytojų sąjungos pirmininku.
1922 m.–1940 m. redagavo žurnalą „Medicina“. Jam teko būti ne tik šio leidinio redaktoriumi, bet ir kalbos taisytojui, korektoriui, administratoriui, ekspeditoriumi, straipsnių vertėju. Be ligoninių metinių ataskaitų ir apyskaitų, kitų dokumentų bei apžvalgų dr. J. Staugaitis žurnale taip pat yra publikavęs medicinos straipsnių.
1929 m. už nuopelnus Lietuvos medicinai jam suteiktas medicinos mokslų garbės daktaro laipsnis.  
Dr. J. Staugaitis – 1920 m. gegužės 15 d.–1922 m. lapkričio 13 d. –  Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje. Didele balsų persvara išrinktas Steigiamojo Seimo pirmuoju vicepirmininku. 1922 m. lapkričio 13 d.–1923 m. kovo 13 d. – Pirmojo Seimo, 1923 m. birželio 5 d.–1926 m. birželio 2 d. – Antrojo Seimo, 1926 m. birželio 2 d.–gruodžio 17 d. – trečiojo Seimo pirmininkas.
Jam dirbant Seime buvo priimti sveikatos įstatymai: „Medicinos praktikos teisių Lietuvoje įstatymas“, „Universiteto statutas“, „Medicinos felčerių įstatymas“, „Ligonių kasų įstatymas“ ir daug kitų.
1945 m.–1949 m. – Higienos muziejaus vedėjas. 1949 m.–1951 m. – Sanitarijos epidemiologijos stoties gydytojas, Kauno sanitarinio švietimo namų vadovas.
Mirė 1952 m. sausio 18 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

 

Parengė Janina Valančiūtė

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2017. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS