LMB taisyklės

 

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI MOKYMŲ KLASE TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos medicinos bibliotekos (toliau – Biblioteka) naudojimosi Mokymų klase (toliau bendrai – Klasė) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja naudojimosi šia klase tvarką, joje esančios techninės įrangos naudojimą, Lankytojų teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Pagrindinė Klasės paskirtis – suteikti galimybę Bibliotekos lankytojams vieną ar dvi valandas naudotis grupiniam darbui skirta klase nemokamai, skatinant lankytojų informacinį ugdymą, savišvietą, bibliotekos, medikų bendruomenės ir pacientų organizacijų bendradarbiavimą.
3. Klasės veiklos kryptis – sudaryti galimybes mokytis ir tobulėti.
4. Klasės patalpomis bei įranga gali naudotis tik registruoti Bibliotekos lankytojai.
5. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
5.1. Klasė – patalpa Bibliotekos pirmame aukšte su joje esančiais baldais bei technine įranga.
5.2. Lankytojas – Bibliotekoje registruotas paslaugų gavėjas, besinaudojantis Klasės nuomos paslaugomis.
5.3. Lankytojų grupė – asmenų grupė, atvykstanti į užsiėmimus Klasėje.
5.4. Klasės kuratorius – Bibliotekos darbuotojas atsakingas už patalpos rezervavimą ir lankytojų priėmimą.

II SKYRIUS

DARBO VIETŲ REZERVAVIMO IR NAUDOJIMOSI MOMYMŲ KLASE
TVARKA

 6. Klasės rezervacija:
6.1. klasė rezervuojama užpildant rezervavimo formą Bibliotekos svetainėje https://www.lmb.lt/rezervavimas/;
6.1.1. rezervuojant klasę būtina nurodyti savo vardą, pavardę, norimo rezervacijos laiko pradžią ir pabaigą, savo elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.
6.1.2. Klasės lankytojų pageidavimas pasinaudoti projektoriumi yra nurodomas papildomai.
6.1.3. Rezervacija el. paštu patvirtinama arba atšaukiama ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo rezervacijos momento, apie tai klasės kuratorius informuoja lankytoją jo nurodytu elektroniniu paštu, telefonu. Nesant Bibliotekos darbuotojo patvirtinimo laikoma, kad darbo vieta nėra rezervuota;
6.1.4. atvykus be išankstinės rezervacijos, darbo vietos galimybė Klasėje nesuteikiama;
6.1.5. prieš pradedant darbą Klasėje lankytojui būtina susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Lankytojas, nesusipažinęs ir / ar nesutinkantis su šiomis Taisyklių nuostatomis, neturi teisės naudotis Klase;
6.1.6. patvirtindamas susipažinimą su Taisyklėmis, klasės lankytojas turi pateikti Klasės kuratoriui pasirašytą sutikimo formą (Taisyklių 1 priedas).
7. Darbo vietos ir laikas užsiėmimams gali būti rezervuojamas ir naudojamas tik Klasės darbo laiku.
7.1. Klasės darbo laikas:
7.1.1. Rugsėjo – birželio mėn.: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 val. iki 18.00 val.,
7.1.2. liepos – rugpjūčio mėn.: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 val. iki 16.00 val.,
7.1.3. paskutinį mėnesio penktadienį Klasė nerezervuojama.
8. Biblioteka pasilieka teisę atšaukti rezervaciją prieš tai informavus rezervuojantį lankytoją.
9. Biblioteka pasilieka teisę nepatvirtinti rezervacijos be prievolės rezervuojančiajam aiškinti sprendimo motyvus.
10. Lankytojui ar jų grupei pavėlavus atvykti 20 minučių, Klasės rezervacija atšaukiama.
11. Patvirtinus lankytojo rezervaciją, darbą Klasėje lankytojai gali pradėti informavus Klasės kuratorių. Savarankiškas Klasės užėmimas nėra galimas.

III SKYRIUS

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Klasės lankytojas turi teisę:
12.1. Kviesti į susitikimus kitus dalyvius, užtikrinant tvarką ir šių Taisyklių laikymąsi;
12.2. gauti Klasės koordinatoriaus techninę pagalbą naudojant Klasės įrangą;
12.3. naudoti asmeninius įrenginius ir kompiuterius, tačiau jie privalo būti techniškai tvarkingi ir atitikti elektrosaugos reikalavimus.
13. Klasės lankytojas privalo:
13.1. Registruodamasis nurodyti tikslią Klasės naudojimo paskirtį ir naudoti patalpas tik sutartyje nurodytais tikslais;
13.2. atvykus pirmą kartą reikia išklausyti naudojimosi Klase instruktažą ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai (Taisyklių 1 priedas);
13.3. saugoti ir tausoti Klasės inventorių ir įrangą;
13.4. informuoti Klasės kuratorių apie reikalingą instruktažą dėl tam tikros technikos naudojimo ar pagalbos naudojantis;
13.5. Informuoti Klasės kuratorių apie rezervacijos atšaukimą.
14. Lankytojui draudžiama:
14.1. Perleisti rezervuotą Klasę tretiesiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, nei nurodyta Registracijos formoje ar sutartyje;
14.2. Savavališkai atjungti Klasėje esančią techninę įrangą ar jai pakenkti;
14.3. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas, rūkyti, valgyti, triukšmauti, naudoti specifinius kvapus skleidžiančias priemones ir kitas medžiagas.
14.4. Kitais būdais ar neteisėta veika pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymus ar Bibliotekoje galiojančias tvarkas.

IV SKYRIUS

LANKYTOJŲ ATSAKOMYBĖ

15. Klasę rezervavęs Lankytojas atsako už savo ir grupės, kurie naudojosi Klase, padarytą žalą.
16. Klasę rezervavęs Lankytojas atsako už joje esančią techninę įrangą ir inventorių. Jei įjungiant techninę įrangą pastebima, kad ji yra netvarkinga ir (ar) neįsijungia, Lankytojas nedelsdamas privalo informuoti atsakingą Bibliotekos darbuotoją ir išdėstyti iškilusias problemas.
17. Pasibaigus Klasės rezervacijos laikui kambarys yra perduodamas atsakingam Bibliotekos darbuotojui. Už perdavimą yra atsakingas Lankytojas.
18. Jei Bibliotekos atsakingas darbuotojas priimdamas Klasę grąžinimo momentu pastebi patalpos ir (ar) jose esančios techninės įrangos defektų, gedimų, kurie nebuvo nustatyti perduodant Klasę Lankytojui, padaryta žala Bibliotekai fiksuojama Klasės trūkumų nustatymo akte (Taisyklių 2 priedas).
19. Jeigu nustatoma, kad žala Bibliotekos turtui atsirado dėl Lankytojo kaltės, Lankytojas per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos atlygina Bibliotekai faktiškai patirtus nuostolius pakeisdamas sugadintus daiktus, įrangą ar pan. tokiais pačiais ar lygiaverčiais daiktais, įranga arba atlygina žalą finansine išraiška pagal tuo metu esančias sugadintų daiktų ar įrangos rinkos kainas, atskaičiavus nusidėvėjimą. Lankytojui neatlyginus žalos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Biblioteka turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl žalos ar nuostolių išieškojimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Biblioteka neatsako už Klasėje paliktus Lankytojų asmeninius daiktus.
21. Jei Klasę rezervavęs Lankytojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) Naudojimosi biblioteka taisykles, jo rezervacija panaikinama be išankstinio įspėjimo. Apie panaikintą rezervaciją Lankytojas informuojamas jo nurodytu elektroniniu paštu.
22. Lankytojas, pažeidęs šias Taisykles, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir mastą, gali netekti teisės ateityje rezervuoti Klasės ir ja naudotis terminuotam laikotarpiui. Kiekvienu atveju sprendimą priima Bibliotekos direktorius atsižvelgdamas į individualias pažeidimo aplinkybes.
23. Biblioteka pasilieka teisę bet kada atšaukti rezervaciją dėl nuo Bibliotekos nepriklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Už šių Taisyklių pažeidimą asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pripažįstamos netekusiomis galios Bibliotekos direktoriaus įsakymu.
26. Taisyklės skelbiamos Bibliotekos interneto svetainėje www.lmb.lt.

Priedai:

 

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS