Veiklos sritys

 

Veiklos sritys (Iš Lietuvos medicinos bibliotekos Nuostatų, patvirtintų Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2020-05-15d. įsakymu Nr. V-1175):
10. LMB veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūros specialistų informacines reikmes atitinkančią bibliotekos veiklą, formuoti, išsaugoti bei atskleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo paveldą, užtikrinti informacinių paslaugų plėtrą, ugdyti medicinos bendruomenės informacinę kompetenciją.
11. Siekdama savo veiklos tikslo LMB atlieka šias funkcijas:
11.1. formuoja ir saugo medicinos ir biomedicinos mokslų dokumentų fondą;
11.2. aptarnauja vartotojus;
11.3. teikia vartotojams nuotolinę prieigą prie medicinos informacijos išteklių;
11.4. kuria skaitmeninius medicinos paveldo išteklius;
11.5. vykdo nacionalinio SNOMED CT terminologijos centro funkcijas Lietuvoje;
11.6. teikia informaciją pagal vartotojų užklausas;
11.7. viešina sukauptas informacines vertybes;
11.8. rengia informacinio raštingumo kursus;
11.9. teikia metodinę pagalbą sveikatos sistemos įstaigų bibliotekoms;
11.10. rengia ir leidžia medicinos ir biomedicinos mokslo bibliografines rodykles bei informacinius leidinius;
11.11. atlieka šalies ir tarptautinio tarpbibliotekinio centro funkcijas;
11.12. dalyvauja kuriant suvestinį Lietuvos bibliotekų katalogą ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banką;
11.13. plėtoja LMB informacinę sistemą;
11.14. rengia literatūros ir meno parodas, knygų pristatymus ir kitus renginius;
11.15. dalyvauja tarptautinėje profesinėje veikloje;
11.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
12. Jeigu verstis LMB nuostatuose numatyta veikla reikalinga licencija (leidimas), tai LMB tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

Pagrindinė funkcija: kaupti ir skleisti medicinos informaciją vartotojams, ugdyti medicinos darbuotojų, studentų ir visuomenės informacinį raštingumą, dalyvauti įgyvendinant valstybės sveikatos programas, kuriant Lietuvos bibliotekų fondo ir informacinę sistemą. Išsaugoti bei atskleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo paveldą, dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime.

Tikslai:

 • Kaupti medicinos informacinius resursus (knygas, periodiką, medicinos duomenų bazes), atitinkančias medicinos darbuotojų reikmes;
 • Skleisti medicinos informaciją vartotojams;
 • Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą bei bibliotekų informacinę sistemą, šalies kultūrinį gyvenimą;
 • Vystyti bibliotekos materialinę techninę bazę.

Uždaviniai:

 • Formuoti ir saugoti medicinos dokumentų fondą;
 • Teikti informacines paslaugas tradicinėje ir virtualioje aplinkoje;
 • Plėtoti bendrą automatizuotą bibliotekos informacinę sistemą (ABIS);
 • Dalyvauti kuriant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banką;
 • Skatinti specialistų profesinį tobulėjimą;
 • Ugdyti medicinos darbuotojų informacinį raštingumą;
 • Viešinti sukauptas informacines vertybes, skleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo ir kultūros paveldą;
 • Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigų bibliotekų darbuotojams;
 • Tirti vartotojų informacines reikmes;
 • Rūpintis bibliotekos materialiojo turto atnaujinimu.
© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA. 1998-2024. Visos teisės saugomos.
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS